• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
 • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - පොළොන්නරුව
 • ශ්‍රි ලංකා මහවැලි අධිකාරිය (බි හා සී කලාප)
 • පොලිස් ස්ථානය අරලගංවිල
 • දිඹුලාගල ප්‍රාදේශීය සභාව
 • පොළොන්නරුව මහ නගර සභාව
 • උතුරු මැද පළාත් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය - රිදි පොකුණ
 • දිඹුලාගල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 
 • ජනාධිපති සම්බන්ධිකරණ කාර්යාලය,පොළෙ‍ාන්නරුව
 • ගොවිජන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (මනම්පිටිය,සිරිපුර)
 • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්යාලය - අරලංගවිල

News & Events

Scroll To Top